fbpx

นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มที่ 1: โครงสร้างและกลไกในการกำกับดูแลกิจการ (1 ฉบับ)

1.นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี


กลุ่มที่ 2: นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ( 4 ฉบับ)

1.กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
2.ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
3.นโยบายการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ
4.กฎบัตรเลขานุการบริษัท

กลุ่มที่ 3: นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการองค์กร (9 ฉบับ)

1.นโยบายการลงทุนและกำกับการดูแลในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
2.นโยบายการต่อต้านทุจริตหรือคอรัปชัน
3.นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
4.นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
6.นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
7.นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 
8.นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มที่ 4: นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ (2 ฉบับ)

1.นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน