Untitled Document
   
 

.

   SMETA (The Sedex Members Ethical Trade Audit) เรียกย่อว่า SEDEX เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานตามหลักสี่ประการคือ สุขภาพและความปลอดภัย มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณธุรกิจ โดย BUONO ได้รับการรับรองมาตรฐาน SMETA ในด้านมาตรฐานแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเรามุ่งมั่น ตั้งใจ ใส่ใจ และปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างมีจริยธรรม ตามข้อกำหนดดังนี้

1. ให้อิสระในการจ้างงาน คือไม่มีการใช้แรงงานบังคับ ไม่มีการเรียกเก็บค้ำประกัน

2. ให้สิทธิ์เสรีในการเข้าร่วมสมาคม หรือรวมกลุ่ม และมีสิทธ์ในการเจรจาต่อรอง

3. มีการจัดสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะให้กับพนักงานทุกหน่วยงาน

4. ไม่มีการใช้แรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

5. มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นไปตามกฎหมาย และบางตำแหน่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด

6. มีการควบคุมชั่วโมงการทำงานเป็นไปตามกฎหมายสากล คือ ชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 48 ชั่วโมง/สัปดาห์ หากรวม O.T. จะไม่เกิน 60 ชั่วโมง/สัปดาห์

7. ไม่มีการเลือกปฏิบัติ เช่น พนักงานสามารถปฏิบัติตามประเพณีประจำชาติ หรือประเพณีทางศาสนาได้

8. มีการจ้างงานตามเกณฑ์ของกฎหมายกระทรวงแรงงาน มีการทำประกันสังคมให้พนักงานทุกคน ทุกเชื้อชาติ

9. ไม่อนุญาตให้มีการลงโทษที่รุนแรง ไม่มีการข่มขู่ทางร่างกาย ไม่มีการข่มขู่ด้วยวาจาหรือรูปแบบอื่น ๆ เพื่อการขู่เข็ญ