Untitled Document
   
 


  BUONO ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร ที่รวมมาตรฐาน ISO22000 หรือ Food Safety Management System กับมาตรฐาน PAS 220 หรือ Plublicly Available Specification เข้าไว้ด้วยกัน เป็นมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่หรือบริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ เป็นมาตรฐานที่สามารถให้การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ครอบคลุมห่วงโซ่อาหารทั้งหมดโดยมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานและข้อกำหนดที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ผลิตอาหารและส่งออกสินค้าไปขายยังยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมีข้อกำหนดดังนี้


1.ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร องค์กรต้องจัดทําเอกสาร (Document) ซึ่งประกอบด้วยเอกสารนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยอาหาร เอกสารขั้นตอนการดําเนินการ (Procedure) และบันทึกคุณภาพตามที่มาตรฐานนี้ กําหนด (Record) และเอกสารอื่นๆที่จําเป็น

2.ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร องค์กรและผู้บริหารต้องให้ความสําคัญกับการจัดทําระบบ การวางแผน การทบทวน รวมทั้งเน้นเรื่องการสื่อสาร และการจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่มี ผลกระทบต่อความปลอดภัยอาหาร

3.การจัดการทรัพยากร องค์กรต้องมีทรัพยากรทั้งด้านวัสดุสิ่งก่อสร้าง สิ่งแวดล้อมที่ดีรวมทั้ง บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดําเนินการทางด้านความปลอดภัยอาหารเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน

4.การวางแผนและการจัดทําผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย เน้นจุดสําคัญของการควบคุมความปลอดภัยของอาหาร คือ GMP/HACCP รวมถึงระบบการจัดการสินค้าเมื่อไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน การสอบกลับสินค้า และการเรียกคืนสินค้า

5.การรับรองผล การทวนสอบ และการปรับปรุงระบบความปลอดภัยอาหาร องค์กรต้องมีการยืนยันค่าตัวเลขต่างๆที่ใช้หรือมาตรฐานที่นํามาอ้างอิง ว่าเหมาะสมกับองค์กร สามารถลดขจัดอันตราย มีการทวนสอบอุปกรณ์ เครื่องมือที่สําคัญๆ โดย การสอบเทียบ และมีการทวนสอบระบบ เช่น การตรวจประเมินภายใน เป็นต้น